علمی - فرهنگی - آموزشی
راهی بسوی خوبیها و زیبائیها 
قالب وبلاگ
لینک دوستان

 

3-کدام مورد از نام ها و صفات قرآن نیست ؟

1)     1)بیان للناس                    2) شفاء لما فی الصدور                3)هدی و رحمه                        4) اسوه حسنه

4-«اولوالالباب» به چه معنی است ؟  

1)     1)خردمندان                   2) اندرز دهندگان                    3) هشدار دهندگان                 4) پیامبران

1)     5-هدایت و رحمه خدا شامل چه کسانی می شود؟            1)مؤمنین          2) حکیمان               3) اسلام آورندگان         4) جوانان

2)     6-خداوند چه کسانی را به راه های سلام هدایت می کند؟

3)     1) قلوبٍ اقفالها                       2) من اتبع رضوانه                    3) ومن بلغ                    4)اولوالالباب

4)     7-با توجه به آیه ی شریفه ی «هذا بیان للناس و هدیً و موعظهً ...........» قرآن برای چه کسانی وسیله هدایت وپندآموزی است؟

5)     1) مؤمنین        2) مسلمین         3) متقین            4)معتدین

6)     8-براساس آیه «ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء وهدیً ورحمه ً وبشری للمسلمین »همه موارد زیر ازاهداف نزول قرآن است به جز...

7)     1) مایه ی رحمت است   2) مایه ی هدایت است    3)انجام تکلیف است          4)موجب بشارت است

8)     9-روشن بودن کلام قرآن و قابل فهم و استدلال بودن آن با کدام بیان آمده است ؟

9)     1) کتابٌ مبین         2) قرآن ٌ حکیم    3) بیانٌ للناس           4)ذکرٌ کثیر

10- محتوای «و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون » به چه چیزی اشاره دارد ؟

1)     1) رهبران دینی همیشه از میان مردم بوده اند    2) پرورش انسانها بر عهده ی پیامبر و یکی از وظایف اوست

2)     3)آموزش کتاب و حکمت از جانب خداوند است      4) انسان برای شناخت  بسیاری از حقایق نیازمند وحی است

3)     درس دوم :

4)     11- برای این که حضرت ابراهیم (ع) درزمره ی «موقنین » قرار گیرد ، خداوند به او چه چیزی را نشان داد؟

5)     1) گمراهی آشکار آذر و قومش        2) ملکوت آسمان ها و زمین

6)     3) افول کنندگی ماه ،خورشید و ستاره        4) ملکوت بهشت و آسمان ها

7)     12- چه زمانی حضرت ابراهیم (ع) فرمود :" اگر پروردگارم مرا هدایت نکند از گروه گمراهان خواهم بود" وحضرت ابراهیم دقیقاً کدام تعبیر را برای پروردگاری خورشید مطرح فرمود؟

8)     1) هنگامی که ماه درخشان را دید بازغهً       2) هنگامی که ماه ناپدید شد- اکبر

9)     3) هنگامی که خورشید درخشان را دید بازغاً       4) هنگامی که خورشید ناپدید شد اکبر

13-بی نهایت طلیی انسان ، باتوجه به کدام گزینه قابل تبیین است؟

1) عدم محدودیت های استعدادهای انسانی       2) تنوع استعدادهای انسانی

3) انگیزه ی درونی آدمیان برای رسیدن به کمالات     4) استعدادهای طبیعی آدمیان

14-همه ی موارد نادرست هستند به جز ............   .

1) شناخت ویژگی های غریزی و حقیقت وجود انسان ، ریشه ی انتخاب حضرت ابراهیم (ع) را بیان می کند

2)حقیقت زندگی انسان ، شکوفایی استعدادهای نهفته او به صورت تکوینی است .

3) انسان از دوران جوانی میل و استعداد رسیدن به کمالات و خوبی ها را دارد.

4)حضرت ابراهیم از آذر جداشد تا یکتا پرست بماند و مردم را به یکتاپرستی بخواند.

درس سوم:

15-رستگاری و شکوفایی استعدادهی انسانی ، با کدام یک از گزینه های زیر مرتبط است ؟

1) تفکر- انتخاب         2) اراده انتخاب       3) اختیار انتخاب       4- تفکر اراده

16-همه موارد درست هستند به جز........

1) استعدادهای گیاهان به طور غریزی شکوفا می شوند.   2) انگیزه ی درونی آدمیان ، آن ها را به سوی خوبی ها می کشاند

3) استعدادهای حیوانات به طور غریزی شکوفا می شوند.          

  4 )استعدادهای انسان به وسیله ی تفکر و اختیار شکوفا می شوند.

17- اگرکسی چنین بیاندیشد که محبّت به دیگران ارزشمند است و کوشش کند تا به دیگران محبّت کند،این موضوع با......مطابقت دارد.

1) اختلاف در در هدفها و دلبستگی ها          2) بینش های متفاوت ، منشأ تفاوت در هدف ها و دلبستگی ها

3)معیار انتخاب هدف های اصیل           4) هدف های اصیل زندگی

18- کدام عبارت ، با گزینه های دیگر ارتباط معنایی ندارد؟

1) با اندیشه و تفکر ، استعدادهای مهم و اساسی را از استعدادهای فرعی باز می شناسیم.

2) هر کسی با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدف های خاص می رود .

3) بینش های مختلف ، هدف ها و دلبستگی های متفاوت را موجب می شوند .

4) هدف های پایان پذیر مانع رسیدن به هدف های جاوید می شوند.

19-داشتن دنیای خوب و شیرین ، ناشی از ...........است و هدف های اخروی به وسیله ی ............ نتیجه خواهد داد.

1) اصل قرار دادن دنیا ، سعی و تلاش                                2) اصل قرار دادن آخرت ، سعی و تلاش

3) اصل قرار دادن دنیا ، جست و جو و ایمان                      4) اصل قرار دادن آخرت ، جست و جو و ایمان

درس چهارم :

20- فراگیری استعدادها در انتخاب هدف ، در گرو انتخاب هدف ...........است و نتیجه ی نهایی آن ........... است .

1) برتر و جامع کمال 2) برترو مانع قرب الهی  3) جامع و مانعرستگاری           4) برتر واخروی سعادت

21-با توجه به آیات درس ، رسیدن به مقام رضوان و قرب الهی به منزله ی چیست و شامل چه کسانی می شود؟

1) رستگاری بزرگ زنان و مردان نمازگزار      2) خوشبختی و سعادت- انسان های پاکدامن

3) رستگاری بزرگ زنان و مردان مؤمن      4) رضوان اکبر- زنان و مردان سپاسگزار

22-بزرگی هدف و تلاش برای رسیدن به آن چگونه تحقق می یابد و برترین نعمت بهشت کدام است ؟

1) در درجات بالاتر هدف قرار گرفتن رضوان و قرب الهی       2) در درجات بالاتر بهشت قرار گرفتن برترین هدف را برگزیدن

3) برترین خوبی و نعمت را برگزیدن رضوان و قرب الهی           4) تمام خوبی ها و کمالات را برگزیدن برترین هدف را برگزیدن

23- از بیت : « ای دوست شکربهتر یا آنکه شکر سازد ؟     خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟» کدام موضوع استنباط می شود؟

1) بهشت جایگاه همه ی خوبی ها           2) مبدأ و سرچشمه ی خوبی ها

3) روح پایان ناپذیر و بی نهایت طلب انسان    4) برترین و بهترین مقصود برای انسان

24- جای خالی با کدام گزینه کامل می شود؟

عبارت شریفه ی...........مقدمه ی مطرح شده درآیه ی شریفه ی «جنّاتٍ تجری من تحتها الأنهارُ خالدین فیها و مساکنَ طیّبهً فی جنّاتٍ عدنٍ و رضوانٌ من الله اکبر» است.

1) «وعد الله المؤمنینَ و المؤمنات»           2) « ذلکَ هُو الفوز العظیم»

3)«لهُ الأسماءُ الحُسنی»            4) «فَطَر السّماوات و الأرضَ حَنیفاً

درس پنجم:

25- درآیه ی شریفه ی « سُبحان الَّذی خَلَق الأزواجَ کُلَّها مما تُنبتُ الأرض.........» به کدام صفت خداوند اشاره دارد؟

1) رازقیّت                               2) خالقیّت                                 3)ربوبیّت                            4) مالکیّت

2- جمله ی« ما عَرَفناک حقَّ مَعرفَتک» از رسول خدا(ص) چه پیامی را می رساند؟

1) تنها چیزی که ما را به شناخت ذات خدا می رساند ، عقل و خرد است.      2) وجود خدا به طور کامل برای انسان قابل درک نیست.

3)خداوند همان چیزی است که در ذهن انسان جاری است .              4) ذات خدا به وسیله ی فطرت و دل قابل درک و شناخت است.

26- جمله ی « انداره ها را تو مقدّر داشته ای و بهره ی هر موجودی را تو معیّن کرده ای» با کدام آیه ارتباط معنایی دارد؟

1)وَخَلَقَ کُلَّ شیء فَقَدَّرَهُ تقدیراً                         2) والشّمس تجری لمستقرٍّ لها ذلک تقدیر العَزیز العَلیم

3) و یبقی وجهُ ربّک ذوالجلال و الإکرام               4) قُل انَّ صَلاتی و نُسُکی ومَحیایَ و مماتی لله ربّ العالمین

27- انسان قادر به درک کامل وجود خداوند نیست ، زیرا ...........

1) صفات کمال خداوند در انسان راه ندارد.        2) عقل و درک انسان با برهان علیّت هماهنگی لازم ندارد.

3) امکان احاطه ی موجود محدئد بر نامحدود محال است .        4) تأمّل در وجود خدا برای انسان ممکن نیست.

28- بر اساس کدام یک از صفات الهی گفته می شود که خداوند زمین مرده را زنده می گرداند و بر زنده کردن موجودات و حرکات منظم ستارگان تواناست؟

1) حیات ، قادر          2) محیی، قادر       3) قادر ،مُقَدِّر       4) مدبِّر، حکیم

درس ششم:

29- صفات « علم ، حرکت ، رازقیّت و فقر» به ترتیب بیان کننده ی کدام صفت الهی هستند؟

1) سلبی ، ثبوتی ، سلبی ، ثبوتی              2) ثبوتی ،ثبوتی،ثبوتی ، سلبی

3) ثبوتی ،سلبی، ثبوتی ، سلبی        4) سلبی ، سلبی ، سلبی ، ثبوتی

30- صفات ثبوتی نشان دهنده ی ............و صفات سلبی نشان دهنده ی ............... هستند.

1)   عجز ، کمال   2) کمال ،کمال        3) نقص  ، کمال          4)کمال ، نقص

31- کدام کلمه یا عبارت نشان می دهد که خداوند از هرگونه نقص و عیبی دور است ؟

1) الحمد لله             2) سبحان الله           3 ) الله اکبر        4) لا اله الّا الله

32- حمد به معنای ..........و ................به معنای پاک و منزّه دانستن خداوند از نقص هاست .

1) ستایش ،تسبیح     2) تسبیح ، مدح     3) ستایش ، اطاعت     4) تسبیح ، ثنا

33-اگر موجودی .............. باشد ، همه ی صفات ...............را دارد و این مفهوم به صفات ............... اشاره دارد.

1) قادر ، مهم و اصلی ، سلبی     2) عالم ، خوب و نیکو، ثبوتی     3) کامل،خوب ونیکو ،ثبوتی        4) جاهل ،زشت و ناپسند ،ثبوتی

34-با توجه به آیه ی شریفه ی « والقمر قدَّرناهُ منازل َ حتّی عاد کَالعُرجون القَدیم» ماه به چه چیزی تشبیه شده و این آیه بیان کننده ی کدام صفت خداوند است؟

1) شاخه ی خشکیده ی خمیده ی خرما، قادر                2) شاخه ی خشکیده ی خمیده ی خرما ، مقدّر

3) شاخه ی محکم و هلالی خرما ،مدبّر       4) شاخه ی محکم و هلالی خرما ، رحیم

35-از عبارت « خداوند همه ی صفات مخلوقات را داراست» کدام مقصود دریافت می شود؟

1) صفات خوب و کمالی مخلوقات              2) همه ی صفات مخلوقات

3) صفات محدود و ثبوتی مخلوقات                 4) صفات سلبی مخلوقات

36- کدام یک از صفات را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

1) عالِم الغَیب و الشهاده                2) لَهُ بَنین و بنات                 3) هو العَزیز الحکیم                   4) لا إله الّا هو

درس هفتم:

37-از صفات مؤمنینی که خداوند برایشان پاداش بزرگ در نظر گرفته است چیست؟

1) « من ذَکر ٍ أو اُنثی »     2) « الذین یعلمون»      3) «یعملون الصّالحات»            4)« قولوا أسلَمنا»

38-جایگاه علم و شناخت ، و جایگاه ایمان به ترتیب در کجاست؟

1) قلب ، ذهن      2) حس ، روح         3) ذهن ، وجود      4) ذهن، قلب

39-کدامیک از گزینه های زیر ، در تعریف ایمان به کار نمی رود؟

1) باور و اعتقاد قلبی   2) حبّ و دوستی   3) اعتماد و اطمینان    4)شناخت هدف

40-حیات طیبه نصیب چه کسانی می شود؟

1) افراد مؤمن          2) مردانی که عمل شایسته انجام می دهند.       

    3) زنان پاکدامن           4) کسانی که ایمان و عمل صالح دارند.

41-عبارت «...و لمّا یدخُلِ الایمانُ فی ...........» با کدام گزینه کامل می شود؟

1) قلوبکم           2) بیوتکم         3) اعمالکم             4) صلاتکم

42-از آیه ی شریفه ی « مَن عَمِلَ صالحاً مِن ذَکَرٍ او اُنثی و هو مؤمن...» کدام مفهوم برداشت نمی شود؟

1) یکسان بودن زن و مرد در کسب کمالات معنوی           2) زن و مرد برای رسیدن به کمالتات استعدادهای متفاوتی دارند.

3) حیات پاکیزه نتیجه ی ایمان است.         4) ایمان ، شرط قبولی عمل است.

درس هشتم:

43- کدام یک از صفات مؤمنان نیست ؟

1) « فی صلاتهم خاشعون »                    2) « الذین هم یراعون»                   3) « عَن اللغو مُعرِضون»                  4) «للزَّکاهِ فاعلون»

44- امام خمینی (ره) کدام یک از افراد جامعه را به «جهاد اکبر » دعوت می کند؟

1) مؤمنان             2) جوانان          3 ) پیران         4) غفلت کنندگان

45- مؤمنان در مقابل «لغو » چه عکس العملی دارند؟             

1)فاعلون        2) خاشعون        3) کافرون               4) معرضون

46- چه زمانی یاد خدا مؤثر است؟

1) زبانی باشد.           2) مستمر و  مداوم باشد.        3) در هنگام نماز باشد.                    4) با عشق و خشیت باشد.

47- در آیه ی « الا بذکر الله تطمئن القلوب » کدام یک از آثار ذکر خدا بیان شده است؟

1) آرامش       2) رستگاری      3) محبّت           4) تطهیر قلب


موضوعات مرتبط: نمونه سوالات
[ جمعه ۱۳۹۰/۱۱/۰۷ ] [ ] [ رفیعی - گروه معارف آ - پ ناحیه۱ اصفهان ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
امکانات وب
دعای فرج پخش زنده حرم

ساعت فلش مذهبی مهدویت امام زمان (عج) دانشنامه عاشورا ذکر روزهای هفته حدیث موضوعی
دعای عظم البلا آیه قرآن سوره قرآن وصیت شهدا
پیج رنک گوگل

برای دریافت کد گنجینه کلیک کنید